Ogłoszenia

Egzamin zawodowy 2024 - podstawowe informacje

Informacje dla osób przystępujących do egzaminu zawodowego w r.szk. 2023/24.

ZASADY PRZYSTĘPOWANIA DO EGZAMINU ZAWODOWEGO 2024

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w CKZiU, składa pisemną deklarację (załącznik 3c) do dyrektora Centrum bezpośrednio po jego ukończeniu.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy i ponownie przystępuje do egzaminuzawodowego, składa deklarację (załącznik 3c) we wskazanym poniżej terminie.

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI

Sesja egzaminacyjna

Początek sesji

Złożenie deklaracji

Zima 2024

9 stycznia 2024 r.

do 15 września 2023 r.

Lato 2024

3 czerwca 2024 r.

do 7 lutego 2024 r.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji zima 2024

do 4 kwietnia 2024 r.

 

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i praktycznej.

Część pisemna przeprowadzana jest w formie testu pisemnego z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego.

Część praktyczna przeprowadzana jest w formie zadania lub zadań praktycznych.

 

Komunikat CKE - terminy egzaminów zawodowych 2024

 

WARUNKI UZYSKANIA CERTYFIKATU KWALIFIKACJI ZAWODOWEJ

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

  1. z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania

oraz

  1. z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

 

PONOWNE PRZYSTAPIENIE DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

Zdający, który ukończył kwalifikacyjny kurs zawodowy, ale:

  • nie przystąpił do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo
  • część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
  • nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu zawodowego liczby punktów z danej części tego egzaminu

ma prawo przystąpić do egzaminu zawodowego lub odpowiedniej części tego egzaminu w kolejnych terminach głównych jego przeprowadzania, z tym że w przypadku gdy przystępuje do egzaminu zawodowego lub jego części po raz trzeci lub kolejny, zdaje ten egzamin lub jego część na zasadach określonych dla egzaminu eksternistycznego zawodowego.

Po upływie 5 lat, licząc od dnia zakończenia roku szkolnego, w którym zdający po raz pierwszy:

  • przystąpił do egzaminu zawodowego i nie uzyskał z jednej lub obu części tego egzaminu wymaganej do zdania liczby punktów albo
  • przystąpił do egzaminu zawodowego, którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego została unieważniona, albo
  • nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego w wyznaczonym terminie

zdający ten przystępuje do egzaminu zawodowego w pełnym zakresie.

W przypadku ponownego przystępowania do egzaminu zawodowego przez zdającego, który nie zdał egzaminu lub jednej części, deklarację składa się po otrzymaniu informacji o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego, z zachowaniem terminu ustalonego na składanie deklaracji przystąpienia do egzaminu zawodowego.

Jeżeli zdający otrzymał informację o wynikach z poszczególnych części egzaminu zawodowego, po upływie terminu składania deklaracji, składa deklarację w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu zawodowego określonym w komunikacie dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu egzaminu zawodowego.

Kategorie ogłoszeń

Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj