Ogłoszenia

Matura 2024 - wstępne informacje

Informacje dla osób przystępujących do matury w roku szkolnym 2023/24.

MATURA 2024

Absolwenci liceów ogólnokształcących, którzy ukończyli szkołę do roku szkolnego 2021/2022 włącznie, mogą przystąpić w roku 2024 do egzaminu maturalnego w formule 2015.

 

W 2024 r. absolwent obowiązkowo przystępuje do:

 • dwóch egzaminów w części ustnej, tj.:

- język polski (bez określania poziomu)

- język obcy nowożytny (bez określania poziomu)

 • czterech egzaminów w części pisemnej, tj.:

- język polski (poziom podstawowy)

- matematyka (poziom podstawowy)

- język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

- wybrany przedmiot dodatkowy (poziom rozszerzony)

 

Aby otrzymać świadectwo w 2024 r., należy:‎

 1. przystąpić do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i ustnej;
 2. uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej na poziomie podstawowym i w części ustnej oraz
 3. przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg zaliczenia).

 

DEKLARACJE

 • Do 2 października 2023 r. wstępną deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego są zobowiązani złożyć do dyrektora macierzystej szkoły uczniowie 4-letniego liceum ogólnokształcącegoktórzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły w 2024 r.(Deklaracja A)

 

 • Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2023/2024 plany egzaminacyjne ucznia ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2024 r. w ostatecznej deklaracji.

 

 • Każdy zdający może złożyć deklarację albo w postaci papierowej, albo w postaci elektronicznej (e-deklarację) w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) na stronie internetowej https://ziu.gov.pl (nie można złożyć deklaracji w obu postaciach).

 

 • Osoba, która jest zobowiązana wnieść opłatę za egzamin maturalny, wraz z deklaracją składa dyrektorowi szkoły kserokopię wniesienia opłaty za ten egzamin w odpowiedniej kwocie.

 

Więcej informacji o egzaminie maturalnym na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/

Komunikat CKE - terminy egzaminów maturalnych 2024

 

OPŁATY ZA EGZAMIN MATURALNY

 1. Egzamin maturalny jest odpłatny dla absolwentów, którzy:
 2. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego na tym samym poziomie po raz trzeci lub kolejny (jeden raz = jeden rok)
 3. w latach ubiegłych (2005–2023) zadeklarowali chęć przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, ale do niego nie przystąpili (nie stawili się na egzaminie).

 

 1. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł

 

 1. Opłatę za egzamin maturalny wnosi się w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

 

 1. Obowiązek sprawdzenia, czy za dany egzamin należy wnieść opłatę, spoczywa na absolwencie! W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły lub właściwą okręgową komisją egzaminacyjną.

 

 1. Opłata za egzamin maturalny nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.

 

 1. Dowód wniesienia opłaty absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 7 marca 2024 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.

Kategorie ogłoszeń

Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj