Monitoring

Monitoring wizyjny


ostatnia aktualizacja: 2023-03-31

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Chełmie ( adres: ul.Jagiellońska 29, 22-100 Chełm, tel. 82 563 13 23, e-mail: sekretariat@ckziuchelm.pl )

Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail:inspektor@cbi24.pl)

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników CKZiU, ochrony mienia CKZiU.

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający1 miesiąca od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Podstawą prawną przetwarzania wizerunku uczniów, słuchaczy, pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z art. 108a Prawo oświatowe.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:
  • do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;
  • prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pliki do pobrania

Nazwa pliku Rozmiar Data i czas
An Adobe Acrobat file klauzula informacyjna - monitoring.pdf 40.43 KB 2023-06-01 22:34:50
An Adobe Acrobat file klauzula informacyjna - przepisy prawa.pdf 39.78 KB 2023-05-27 18:45:16
An Adobe Acrobat file klauzula informacyjna - umowy.pdf 38.59 KB 2023-05-27 18:45:09


Kształcenie dorosłych
telefon: (82) 563 12 85
22-100 Chełm, ul. Batorego 1
mail: edukacja@ckziuchelm.pl
Sekretariat
telefon/fax: (82) 563 13 23
22-100 Chełm, ul. Jagiellońska 29
mail: sekretariat@ckziuchelm.pl
Filia 1 - warsztaty budowlane
telefon: (82) 563 19 06
22-100 Chełm, ul. Batorego 7
 
Filia 2 - warsztaty mechaniczne
telefon: (82) 564 72  85
22-100 Chełm, ul. Graniczna 2
 
Zapisz
Pliki cookie - preferencje użytkownika
Używamy plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość korzystania z naszej witryny. Jeśli odmówisz korzystania z plików cookie, ta witryna może nie działać zgodnie z oczekiwaniami.
Akceptuj wszystko
Odrzuć wszystkie
Czytaj więcej
Marketing
Zestaw technik, które mają na celu strategię handlową, a w szczególności badanie rynku.
Facebook
Akceptuj
Rezygnuj
Analytics
Narzędzia używane do analizy danych w celu pomiaru skuteczności strony internetowej i zrozumienia jej działania.
Snowplow
Akceptuj
Rezygnuj
Unknown
Unknown
Akceptuj
Rezygnuj